اطلاعات حسابهای بانکی

پس از ثبت سفارش خود ، در صورت تمایل به پرداخت وجه بصورت بانکی مبلغ نهایی را به یکی از حساب های زیر واریز نمایید.

شماره حساب : 1-1698160-800-9621

شماره کارت : 6219.8610.2762.1985

شماره شبا :IR920560962180001698160001

نام بانک : سامان

نام دارنده حساب : آرش درگاهی

شماره حساب : 0202289830005

شماره کارت : 6362.1410.8364.6217

شماره شبا :-

نام بانک : آینده

نام دارنده حساب : آرش درگاهی